Onderstaande is een juridische tekst betreffende de algemene voorwaarden van TeamPowr en de gebruiksvoorwaarden van de TeamPowr.com website.

ALGEMENE VOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van goederen of diensten door TeamPowr.

Ze vormen samen met de bijzondere voorwaarden – vastgelegd in de bestelling en/of factuur – de overeenkomst tussen de klant en TeamPowr.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

PARTIJEN

De partijen tot de Overeenkomst zijn:

– TeamPowr is de handelsnaam van de eenmanszaak van Pascal Mestdach gekend onder het ondernemingsnummer (Oudenaarde) BTW BE 0713.564.167 .

– De Klant, m.a.w. de afnemer(s) van de goederen en diensten van TeamPowr zoals vermeld in de bestelling en/of factuur én – hoofdelijk en ondeelbaar daarmee verbonden – de natuurlijke persoon die de bestelling doorgaf, zo de bestelling is geplaatst door iemand die daartoe nadien niet blijkt gemachtigd te zijn die persoon te vertegenwoordigen.

OVERDRACHT UITVOERING

De Overeenkomst kan niet worden overgedragen zonder de toestemming van de andere partij, zij kan wel worden uitgevoerd door een derde partij.

Uitzondering daarop is de situatie waar TeamPowr de overeenkomst overdraagt aan een vennootschap waarvan hij alleen of met anderen deel uitmaakt van het bestuur.

ZELFSTANDIG

TeamPowr zal de activiteiten in het kader van de overeenkomst op een volledig onafhankelijke en zelfstandige basis uitvoeren. Voor zover als nodig bevestigen de partijen dat de vrijheid en onafhankelijkheid die zij genieten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst essentiële voorwaarden zijn van deze overeenkomst, bij gebrek waaraan deze overeenkomst niet zou zijn afgesloten. De klant erkent dat hij geen werkgeverspositie bekleedt t.a.v. TeamPowr en in geen geval patronaal gezag over hem kan uitoefenen. TeamPowr staat zelf in voor het nakomen van alle sociale en fiscale verplichtingen die aan zelfstandigen worden opgelegd.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN

MIDDELEN

Alle verbintenissen opgenomen door TeamPowr zijn middelenverbintenissen. Bijgevolg zijn leveringstermijnen indicatief.

ONDERAANNEMING

TeamPowr kan voor de uitvoering van diensten gebruik maken van uitvoeringsagenten (onderaannemers, freelancers, zelfstandige coaches …).

MEDEWERKINGSPLICHT

De Klant zal TeamPowr vóór, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst alle redelijke medewerking verlenen, wat onder meer inhoudt dat hij alle nuttige en noodzakelijke gegevens, inlichtingen, materialen en faciliteiten verschaft.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van het materiaal dat wordt geleverd door of voor TeamPowr blijft de eigendom van TeamPowr tot de volledige factuur is betaald. Desgevallend moet de klant dit gedurende die periode kenbaar maken aan elke derde die dit behoort te weten, zoals beslagleggende schuldeisers en hun gerechtsdeurswaarders.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten of diensten berusten uitsluitend bij TeamPowr of zijn licentiegevers. In dit artikel wordt onder ‘product’ onder meer verstaan: analyses, ontwerpen, documentatie, opleidingsmateriaal, rapporten, offertes, presentaties, programmatuur en databestanden, incl. voorbereidend materiaal daarvan.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, afbeeldingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, video’s … zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TeamPowr.

BEVESTIGING

De klant bevestigt kennis te hebben genomen van het privacybeleid van TeamPowr zoals gepubliceerd op https://www.teampowr.com/privacyverklaring/ en ze te begrijpen. De klant aanvaardt dat als hij zijn gegevens of die derden (bijv. medewerkers) doorgeeft aan TeamPowr, zij zullen worden verwerkt zoals daar aangegeven en dat de klant voor die doorgifte verantwoordelijk is.

PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALING

PRIJZEN

Alle prijzen worden vermeld in euro en zijn onderhevig aan 21% BTW.

Indien de overeenkomst langer dan een jaar duurt, worden de prijzen op de verjaardag van de overeenkomst automatisch en zonder dat daarvoor een kennisgeving vereist is, verhoogd met drie procent (3%).

Verplaatsingen worden aangerekend aan het overeengekomen kilometer- en uurtarief.

FACTURATIE

TeamPowr kan voorschotfacturen opmaken. De klant gaat ermee akkoord dat TeamPowr facturen elektronisch (o.a. in pdf) kan overmaken in plaats van op papier. 

BETALING

Facturen dienen binnen 15 kalenderdagen na de facturatiedatum betaald te worden op de bankrekening van TeamPowr, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de factuur.

Indien de facturen niet (volledig) worden betaald op hun vervaldag:
(a) kan TeamPowr de (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten of schorsen,
(b) een schadevergoeding voor administratie vorderen gelijk aan 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 25 EUR en een maximum van 1.250 EUR
(c) brengen de openstaande vorderingen automatisch en zonder dat een ingebrekestelling vereist is interesten op aan de interestvoet die door of krachtens de wet is bepaald voor betalingsachterstand in handelstransacties.

DUUR EN BEËINDIGING 

ALGEMEEN

De duur van de overeenkomst is in principe bepaald door de voltooiing van een specifieke opdracht, maar kan – mits schriftelijke overeenkomst – ook van bepaalde of onbepaalde duur zijn. Overeenkomsten waarbij na het einde van die opdracht TeamPowr gelijkaardige goederen en diensten blijft leveren aan de klant worden geïnterpreteerd als een verlenging van de overeenkomst voor onbepaalde duur. Voortijdige beëindiging door de klant doet geen afbreuk aan diens betalingsverplichting voor reeds verstrekte goederen of diensten.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN

De overeenkomst tussen TeamPowr en de klant is automatisch en onmiddellijk, zonder dat een kennisgeving vereist is beëindigd, in geval:

– de onderneming van een partij wordt beëindigd
– met betrekking tot een partij de faillissementsprocedure ingeleid is
– van overmacht waardoor de overeenkomst voor minstens een maand niet uitgevoerd kan worden.

EENZIJDIGE BEËINDIGING

Overeenkomsten kunnen door TeamPowr altijd met een opzegtermijn van een (1) week opgezegd worden en zelfs met onmiddellijke ingang indien de betaling van een factuur meer dan een (1) maand uitblijft. Overeenkomsten kunnen door de klant geannuleerd worden, wat enkel schriftelijk kan. Uitzondering daarop is het onweerlegbaar vermoeden van annulatie door de klant indien een ontbindende voorwaarde zich lastens de klant voordoet. TeamPowr is bij annulatie gerechtigd op een schadevergoeding die – tenzij een grotere schade kan worden bewezen – 100 % van de bestelde opdracht bedraagt, tenzij TeamPowr de annulatie ontvangt minstens dertig (30) kalenderdagen voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst. Indien voordien al bepaalde daden zijn gesteld in het kader van de uitvoering (incl. bestelling van goederen bij de leverancier), kan TeamPowr die desalniettemin factureren en moeten die vergoed worden onder de normale voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID 

BEOORDELINGSMARGE

De klant erkent dat TeamPowr in de uitvoering van de overeenkomst een redelijke beoordelingsmarge heeft en TeamPowr niet kan aanspreken voor diens invulling van die marge.

INGEBREKESTELLING

Indien de klant meent dat TeamPowr wanpresteert, moet hij dit onmiddellijk en zeker binnen een (1) week schriftelijk in detail melden aan TeamPowr.

SCHADEVERGOEDING

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de aansprakelijkheid van TeamPowr voor schade veroorzaakt in de uitvoering van de overeenkomst aan de klant, de eindklant (van de klant) of enige andere derde, beperkt zal zijn als volgt:

– niet voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een opzettelijke fout of bedrog begaan door TeamPowr tijdens de uitvoering van de overeenkomst

– voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een zware fout begaan door TeamPowr tijdens de uitvoering van een overeenkomst, tot maximaal het bedrag van de door TeamPowr ontvangen vergoeding in het kader van die overeenkomst en zo die van lange duur is, deze binnen het kalenderjaar dat het schadegeval zich voordoet

– voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een andere fout begaan door TeamPowr tijdens de uitvoering van een overeenkomst, tot maximaal het bedrag van de door TeamPowr ontvangen vergoeding in het kader van die overeenkomst en zo die van lange duur is, deze binnen de maand dat het schadegeval zich voordoet

– voor andere schade, incl. elke indirecte schade (zoals gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, beschadiging of verlies van data, verlies van kans), zal TeamPowr niet aangesproken kunnen worden.

VERVAL

Enige vordering in aansprakelijkheid komt te vervallen indien de bevoegde rechtbank niet is gevat binnen een jaar na de fout.

COMMUNICATIE

SCHRIFTELIJK

Communicatie tussen partijen per e-mail t.a.v. de opgegeven adressen wordt beschouwd als schriftelijk.

MONDELING

TeamPowr kan mondelinge communicatie van de klant schriftelijk bevestigen. Als de klant het daar niet mee eens is, dient hij dat binnen een (1) week expliciet en schriftelijk contesteren.

KLANTVERMELDING

Tenzij hij schriftelijk het tegendeel aangeeft, staat de klant TeamPowr toe hem publiek en anders als klant te vermelden en daarvoor zijn merk of logo te gebruiken.

TOEPASSELIJK RECHT, RECHTSMACHT EN BEVOEGDHEID

TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van eventuele verwijzingsbepalingen naar andere rechtsstelsels.

WIJZIGINGEN

Wijzigingen aan de overeenkomst(en) en eventueel afstand van recht(en) tussen de klant en TeamPowr kunnen enkel expliciet en schriftelijk gebeuren.

SCHEIDBAARHEID

Mocht enige bepaling uit de overeenkomst(en) tussen de klant en TeamPowr nietig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan raakt dit niet aan de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst(en). De partijen verbinden er zich toe, een bepaling die nietig verklaard wordt, te vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk de economische bedoeling benadert van de nietig verklaarde bepaling.

GESCHIL

Bij een eventueel geschil met betrekking tot een overeenkomst tussen de klant en TeamPowr, zullen partijen in eerste instantie pogen tot een minnelijke oplossing te komen. Indien dat niet mogelijk is, kan door elke partij het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde. De klant dient een geschil – op sanctie van verval – aan de rechtbank voor te leggen binnen een jaar na de actie die het voorwerp van het geschil uitmaakt ervan.

P.S. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden. Controleer de versie zoals vermeld op de website en op offertes/bestellingen/facturen.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN TEAMPOWR.COM WEBSITE

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

AUTEURSRECHT

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij TeamPowr en onze partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van TeamPowr. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

TeamPowr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan op elk moment zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TeamPowr geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die een gevolg is van de toegang tot of het gebruik van de website.

TeamPowr kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, bijvoorbeeld als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat TeamPowr verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites.

TeamPowr verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

OPMERKINGEN, VRAGEN EN SUGGESTIES

TeamPowr wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar. Door TeamPowr materiaal te sturen, geeft u aan TeamPowr het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan TeamPowr de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. TeamPowr heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. TeamPowr houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

RECHTSPRAAK

Het staat TeamPowr vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

 

 

Laatst aangepast op 27 februari 2019